سخنرانی های جول اوستین

جول اوستین ( Joel Osteen ) کشیش معروف آمریکایی و نویسنده چند جلد کتاب مشهور و پرفروش می باشد. او هر هفته در کلیسای خود به اسم لیکوود سخنرانی های خود با موضوع خودسازی و بهبود فردی را ارائه می کند. مشاهده سخنرانی های جول اوستین میتواند به شما کمک کند تا افکار خود را به جهت مثبت تغییر داده و زندگی آرام و شادی را داشته باشید.

خواسته های بزرگ داشته باشید - جول اوستین 1
دسترسی با اشتراک ویژه

خواسته های بزرگ داشته باشید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
بله در راه است - جول اوستین 2
دسترسی با اشتراک ویژه

بله در راه است

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
با خودتان در صلح باشید - جول اوستین 3
دسترسی با اشتراک ویژه

با خودتان در صلح باشید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
اعتماد بی قید و شرط به خداوند - جول اوستین 4
دسترسی با اشتراک ویژه

اعتماد بی قید و شرط به خداوند

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
از تخیلاتتان محافظت کنید - جول اوستین 5
دسترسی با اشتراک ویژه

از تخیلاتتان محافظت کنید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
آرامش در رسیدن به اهداف - جول اوستین 6
دسترسی با اشتراک ویژه

آرامش در رسیدن به اهداف

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
سرنوشتان را تغذیه کنید - جول اوستین 7
دسترسی با اشتراک ویژه

سرنوشتان را تغذیه کنید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
آسانی در راه است - جول اوستین 8
دسترسی با اشتراک ویژه

آسانی در راه است

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
جول اوستن امسال فصل کامیابی شماست
دسترسی با اشتراک ویژه

امسال ، فصل کامیابی شماست

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
عیب خود را بپذیرید - جول اوستین 9
دسترسی با اشتراک ویژه

عیب خود را بپذیرید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
استعدادهایتان را مخفی نکنید - جول اوستین 10
دسترسی با اشتراک ویژه

استعدادهایتان را مخفی نکنید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
شادی خود را حفظ کنید - جول اوستین 11
دسترسی با اشتراک ویژه

شادی خود را حفظ کنید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
ارزش خود را بدانید  - جول اوستین 12
دسترسی با اشتراک ویژه

ارزش خود را بدانید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
بدخلقی را شکست دهید - جول اوستین 13
دسترسی با اشتراک ویژه

بدخلقی را شکست دهید

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
دوباره به زندگی خود نگاه کن - جول اوستین 14
دسترسی با اشتراک ویژه

دوباره به زندگی خود نگاه کن

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
خداوند دستور داده برای به سعادت رسیدن - جول اوستین 15
دسترسی با اشتراک ویژه

دستور داده برای به سعادت رسیدن

جول اوستینزیرنویس فارسی
تصویری1 فایل
فهرست